» קוד אתי
» הצהרות משפטיות
» פרטיות
» קוד אתי
Print Page הדפס/י
הקוד האתי 
 
תכליתו של הקוד האתי
 
הערך הטמון באמינות חסרת פשרה, מילוי קפדני אחר החוקים בעלי תוקף ושקיפות מלאה, נאותה ומדויקת מהווים את היסודות לקשר שלנו עם הלקוחות שלנו, השותפים העסקיים, בעלי המניות וכן לקשרים בינינו. עלינו להבטיח שאותם ערכים הם מרכיבי המפתח בתרבות של אילקס.
 
תקנון האתיקה וכללי התנהגות עסקית שאנו מכנים "התקנון" נועד מחד, להביא לכך שהמנהלים שלנו, הממונים והעובדים יבינו את החשיבות שאנו מייחסים להתנהגות עסקית אתית ומאידך, להגדיר את סוג החברה שאנו רוצים להיות. מעבר לכך, מטרתו של התקנון היא לקבוע מדיניות וקווים מנחים שיבטיחו ו\או יעודדו:
התנהגות ישרה ואתית, כולל טיפול אתי בניגוד אינטרסים;
שקיפות מלאה, נאותה, מדויקת ובעיתוי הנכון בהודעות שלנו לציבור;
ציות לחוקים בעלי תוקף ותקנות;
ניצול הזדמנויות עסקיות ע"י אילקס (ולא ע"י יחידים לצורך רווח אישי);
סודיות המידע המופקד בידי המנהלים שלנו, ממונים ועובדים;
התנהגות עסקית הוגנת עם לקוחות, ספקים, מתחרים ועובדים;
הגנה ושימוש נאות בנכסים של אילקס;
דיווח מיידי על הפרת התקנון.
 
יישום תקנון זה חל על כל העובדים, הממונים והמנהלים של אילקס, וכן של חברות הבת שלה.
 
אמינות והתנהגות אתית
 
אתיקה מוגדרת כסדרה של עקרונות מוסר או כללי התנהגות. תקנון זה וההישמעות שלכם אליו יסייעו לכם להבין את האופן בו מתנהלים באילקס וכן יסייעו לאילקס להימנע מעשייה מוטעית. אנו מצפים מכם לקיים את העקרונות הללו, הואיל והתקנון אינו מתיימר לענות על כל השאלות העשויות להתעורר ,אנו סומכים עליכם שתפעילו הגיון בריא ושיפוט נכון.
 
ציות לחוקים ותקנות
 
עובדי אילקס ומנהליה נדרשים לציית ולמלא באופן קפדני אחר כל החוקים, התקנות וההוראות בישראל וברחבי העולם החלים עליהם ו/או על החברה. על כל עובד ומנהל להכיר בכך שפעילות בלתי חוקית שלו במסגרת עבודתו בחברה עלול, להטיל אשמה גם על החברה או על עובדים ונושאי המשרה בה. לכן, חל איסור מוחלט על פעילות בלתי חוקית, קלה כחמורה, לרבות הפרות חוק הנראות בעיני העובד או המנהל כשוליים (כגון: דיווח לא מדויק של נוכחות, החתמת כרטיס נוכחות לעובד אחד וכו'). 
 
הימנעות מניגוד אינטרסים
 
למרות שאתם בדרך כלל חופשיים לקחת חלק בעסקים אישיים ופעילויות אחרות מחוץ לאילקס ומחוץ לשעות העבודה הרגילות של אילקס, החופש הזה אינו בלתי מוגבל ועליכם ככלל להימנע מניגוד אינטרסים. ניגוד אינטרסים הינו מצב שבו האינטרסים האישיים שלכם מתנגשים או עלולים להתנגש בכל דרך שהיא, או שנדמה שהם מתנגשים, עם האינטרסים של אילקס.
לאור האמור לעיל, עליכם להימנע מביצוע פעולות שיש בהן חשש לניגוד עניינים בין תפקידכם בחברה לבין ענייניכם האישיים שלכם או של קרוביכם ותגלו את העניין האישי שלכם כאמור לממונה עליכם בחברה. 
 
איסור על ניצול הזדמנויות עסקיות של אילקס ואיסור תחרות
 
כעובדי החברה עליכם להימנע מכל פעולה שיש בה תחרות עם עסקי החברה, ועליכם להימנע מניצול הזדמנות עסקית של החברה במטרה להשיג טובת הנאה לעצמכם או לטובת צד שלישי, לרבות קרוביכם. כמו-כן, עליכם לגלות לחברה כל ידיעה או מסמך הנוגעים לענייניה ואשר באו לידיכם בתוקף מעמדכם בחברה. במידה והנכם מקיימים קשרים עסקיים מטעם החברה עם לקוחות ו/או ספקים שונים הקשורים לחברה, עליכם לפעול ללא משוא פנים ותוך הקפדה על העמדת טובת החברה, במסגרת קשרים אלה, על פני שיקולים של תועלת אישית. בנוסף, עליכם להימנע מניצול לצורך מטרותיכם אישיות את המוניטין של אילקס, נכסיה, סודות מסחריים, תכניות עסקיות, נתוני מכירות וכיו"ב. 
 
איסור קבלת והענקת טובות הנאה
 
כעובדי החברה, ועל מנת לשמור על פעולות עסקיות נאותות, חל עליכם איסור על קבלת טובות הנאה בין בכסף ובין בשווה כסף מגורמים עסקיים עמם קשורה אילקס, בגין פעולה הקשורה בעבודתכם מגורמים העומדים בקשרים עסקיים עם החברה, למעט מתנות עסקיות סמליות מקובלות אשר בשל ערכן הכספי הנמוך ניתן לסווגם במסגרת יחסי ציבור של מעניק המתנה. חל עליכם איסור על קבלת טובת הנאה או גמול החורגים מעבר למתנות סמליות אלה, זאת על מנת להימנע משיקולים זרים וממחויבות כלפי נותן טובת ההנאה. 
 
לא תינתן למוסד רפואי ו/או לכל גורם במוסד רפואי כל טובת הנאה אישית, למעט מתנות סמליות בעלות ערך שולי בלבד. 
 
ניצול מעמד לרעה
 
במידה והנכם מנהלים או ממונים על עובדים אחרים, חל עליכם איסור לנצל את מעמדכם לרעה כלפי הכפופים לכם בכל עניין אישי שאינו קשור לעבודה, ועליכם להימנע מקבלת טובת הנאה כלשהי מהכפופים לכם. 
 
כללי התנהגות בעת ביצוע העבודה
 
עליכם לשמור על כללי הבטיחות בעבודה, לבצע את חובותיכם, לשמור על הופעה ייצוגית ההולמת את מעמדכם ותפקידכם, עליכם להתייחס בכבוד לעמיתים העובדים עימכם באילקס ולנהוג בכבוד ובהעדר אפליה ללקוחות החברה ולספקיה. 
 
החברה אוסרת על שתיה של אלכוהול בשעות העבודה, למעט באירועי חברה או ככל שנדרש במסגרת מפגשים עסקיים. 
 
שקיפות ציבורית מלאה ונאותה 
 
אילקס היא חברה ציבורית ולכן אסור לנו לעסוק ב"סחר פנים" או "נתינת טיפים" מכל סוג שהוא.
מידע עסקי פנימי במהלך העבודה שלכם, או קשר אחר עם אילקס, אתם עשוים לבוא במגע עם "מידע מהותי לא ציבורי" אודות החברה. אודותינו. אם יש בידכם מידע שכזה, חלה עליכם מגבלה בסחר במניות החברה. כלומר, חל עליכם איסור לסחור באופן חוקי בניירות הערך של החברה או לספק המלצות כלשהן, לאנשים כולל בני משפחה וחברים. במידה ואתם מפרים את חוקים הנוגעים לסחר במידע פנים, אתם וגם אילקס עלולים לשאת בתוצאות משפטיות קשות הן בתחום הפלילי ואזרחי. אותם חוקים נוגעים גם לעסקאות מסחר קטנות בהיקפן.
 
בטיחות
 
החברה מחוייבת לשמור על בריאות העובדים ולכן באחריות כל עובד להעביר להנהלה ללא דיחוי כל מידע שהוא חושב שיכול לסכן את העובדים האחרים או את הלקוחות.
 
סודיות
 
החברה והמידע הטכני של אילקס הינם חלק מנכסיה של החברה. אם לא נצליח להגן על זכויות הבעלות שלנו והידע הסודי, לא נוכל לעמוד בתחרות. אם לא נצליח לשמור על זכויות הבעלות על ידע סודי המופקד בידינו על ידי אחרים, לא נוכל לנהל יחסים עסקיים. על כן, עליכם לשמר ולהגן על סודיות המידע המופקד בידיכם על ידי אילקס, השותפים העסקיים שלה, והלקוחות, אלא במקרים שהחשיפה מאושרת באופן מסודר או מורשית באופן חוקי. במקרים בהם יש אישור לחשיפה של חומר סודי של אילקס, יש לחשוף את אותו מידע רק בגיבוי הסכם סודיות\אי חשיפה בכתב, אלא אם אושר אחרת על ידי ממונה מוסמך או גוף עסקי של אילקס.
 
איסור הטרדה מינית
 
אסור בתכלית האיסור על מי מכם לבצע מעשה בעל אופי מיני כלפי מי מעובדי החברה, לרבות ניצול יחסי כפיפות או מרות באופן מיני, מעשה מגונה בכפיה ו/או התייחסות מבזה ומשפילה למינו או לנטייתו המינית של אדם. איסור זה עליכם לקיים בהתאם להרחבות הקיימות בנוהל איסור הטרדות מיניות הקיים באילקס.
 
יחס עסקי נאות
 
יצירת מערכת יחסים איכותית ומשמעותית עם לקוחות החברה, ספקיה ועובדיה הינה המפתח להצלחת החברה ולכן:
התמקדו באיכות המוצרים שלנו! אנחנו חייבים לשמור על סטנדרטים גבוהים ביותר של אמינות כשאנו מציגים את המוצרים והשירותים שלנו, תוך שימת דגש על האיכות והערך שביכולתנו להציע והימנעות מהצהרות שקריות ומטעות ביחס למוצרים מתחרים. 
הספקים שלנו והמפיצים שלנו הם השותפים שלנו! ההצלחה שלנו תלויה ביכולת שלנו לעבוד בשיתוף פעולה מלא עם הספקים והמפיצים שלנו. יש להפעיל הגיון בריא ואמינות ברמה הגבוהה ביותר ביחסים העסקיים שאנו מנהלים איתם.
העובדים שלנו הם הנכס החשוב ביותר שלנו! אנו מעריכים את עבודתכם ומכבדים את תרומתכם לאילקס. אנו מחוייבים להתייחס אליכם בכבוד ולתמוך בשאיפותיכם במסגרת אילקס.
שמירה על נכסים שלנו - עליכם לדאוג לשמר את הנכסים של אילקס. זה כולל הגנה מפני שימוש שאינו מאושר והגבלת כל שימוש למטרה בלתי חוקית או בלתי הוגנת. גניבה, הזנחה ובזבוז משפיעים באופן ישיר על הרווחיות שלנו ועליכם לעשות את מיטב יכולתכם על מנת להבטיח שנעשה שימוש יעיל בנכסים של אילקס. כל הנכסים שלנו, המידע והציוד צריכים להיות מיועדים למטרות עסקיות חוקיות.
 
חשד להונאות
 
במידה ולמי מעובדי החברה מתעורר חשד סביר כי עובד אחר/מנהל/לקוח של החברה מבצע הונאה, יש לעדכן על כך באופן מיידי את מנהלי החברה ו/או את ועדת הביקורת מטעם הדירקטוריון.
 
עסקאות בני"ע של החברה תוך שימוש במידע פנים
 
חל עליכם ועל קרוביכם איסור לקנות ולמכור ניירות ערך של אילקס תוך כדי ניצול מידע פנים . 
 
דיווח על הפרת הוראות
 
עליכם לדווח ליועמ"ש על כל עניין הכרוך בתרמית בה מעורב עובד או נושא משרה אחר באילקס, בין אם מדובר בתרמית שהיא מהותית ובין אם לאו, בין אם בתחום הכספים, החשבונאות, הדיווח, ובין אם בכל תחום אחר. 
 
הפרת כללי הקוד האתי הם כהפרת משמעת
 
עם אימוץ הקוד האתי באילקס, תהווה כל הפרה של אחד מכלליו כהפרת משמעת, ועשויה להביא לנקיטת אמצעים משמעתיים, לרבות פיטורי העובד. 
 
 
רשימת אנשי קשר
מחלקה משפטית: עו"ד אנדראה סיט-לוי טל. 03-9385509
דירקטור ויו"ר ועדת ביקרות: לילי איילון טל. 054-4230790
 
 
logo logo logo logo logo
קוד אתי | הצהרות משפטיות | פרטיות | WiseGroup בניית אתרים